Oberalteich


Cestou ze Straubingu, když už naše pohledy dávno přitahoval Bogenberg, se v rovině najednou zjevily dvě velké věže. A ukázalo se, že jsou to věže Oberalteichu (který jsem sice měl v rámcovém plánu, ale při komplikované koordinaci mnoha cílů jsem vůbec netušil, zda se sem dostaneme). Nádvoří, kde jsme zaparkovali, bylo původně zřejmě nádvořím mezi hospodářskými budovami bývalého kláštera, za sekularizace zrušeného a z velké části zničeného. Ale kostel zůstal, a my do něj zamířili. Kostel krásný, světlý, barokní, ale v Bavorsku poměrně výjimečně otevřen jen k mřížce a se zákazem fotografování.

Bývalý benediktinský klášter sv. Petra a Pavla v O v Bogen v diecézi Regensburg. Dvě věže bývalého klášterního kostela lze už z dálky vidět v rovině Gäuboden. Klášter založil 1100 správce dómu v Regensburgu hrabě Friedrich von Bogen. Po jeho smrti jeho strýc, hrabě Aswin, dokončil zřízení fundace a poskytl jí mnoho darů. Klášterní tradice rovněž hovoří o předchozím klášteru, založeném vévodou Odilem 731, který byl zničen při nájezdech Maďarů 907. 1. opat Egino přišel 1170 ze sousedního benediktinského kláštera Niederaltaich. Proto také O pod vlivem gorzkých reforem. Do 1175 instaloval opaty Niederaltaich. Od 1148 regensburgští dómští správcové hrabata z Bogen a od 1242 Wittelsbachové. Po zničení budov požárem 1245 obnoven pod opaty Heimem (1247 – 52) a Purchardem (1256 – 60) klášter a postavena trojlodní románská bazilika. Za opata Poppo (1260 – 82) první rozkvět mnišského života a vědecké činnosti. 1261 vstoupil do kláštera mladý švábský rytíř Albertus Zollern-Haigerloch (+ 1311) a založil písařskou školu, jejíž iluminované rukopisy v mnichovské státní knihovně. 1324 z O obsazen klášter Frauenzell (Oberpfalz). Rozhodnutím císaře Ludvíka Bavora 1340 přesunuto koryto Dunaje dále na z. Za opata Friedricha II. (1346 – 58) klášter opevněn. Za opata Jana II. Aspergera (1438 – 1463) přebudován kostel. Klášter měl často finanční problémy. Vzhledem k pokračujícímu zadlužování 1593 ustanovil vévoda Vilém V. správcem konventuála Christopha Glöcklerlaufa, který byl 1594 benediziert. 1604 – 34 opatem energický Vít Höser, který zavedl melkské reformy, klášter modernizován. 1614 – 8 opustil klášter a 1622 – 30 nově zbudoval kostel, bohatě zdobený, který vysvětil biskup Albert z Regensburgu (předchozí zničen). 1632 klášter vypleněn a zničen za třicetileté války Švédy. 1634 mor, jehož obětí 24 mnichů a opat. Kompletní barokní obnova za opatů Romana Denise (1682 – 95), Benedikta Resche (1695 – 1704) a Ignatze Scherlina (1704 – 21). Mj. malířem Josephem Antonem Merzem ze Straubingu. Barokní oltář kostela z 1693. 1731 slaveno podle tradice 1000 let existence kláštera. Starobylé fresky vč. štuk sejmuty a instalována nová komplexní freska. Kromě toho nové vybavení kostela. 1803 sekularizace, klášter se 43 mnichy zrušen (za opata Beda Aschenbrennera), zařízení vydraženo nebo prodáno. 3 oltáře a 2 zpovědnice z opatství přešly do farního kostela Nanebevzetí PM v Bodenmais, oltář jako hlavní oltář do farního kostela v Haselbachu. 600 knih z klášterní knihovny putovalo z větší části do mnichovské státní knihovny. Klášterní budovy a pozemky získaly různé osoby. Klášterní kostel přeměněn na farní a v klášterních budovách bydleli nádeníci. Ubytování místního kněze se sluhou zřízeno v části z nich. Klášterní farnosti se staly diecézními. 1847 historické náhrobky odvezeny z klášterního kostela do Vilshofen, kde se použily na stavbě přehrady. Od 1998 v zrekonstruované části bývalého kláštera mlýn a sýpky, kulturní fórum O. V pravé části traktu mlýna okresní instituce vyšší škola a krajská archeologie a stavební úřad. V levé části krátkodobé výstavy na třech úrovních. Klášterní budovy – sv bývalého klášterního kostela. V z křídle s nádvoří trakt pro hosty z 1543. Ve v křídle přežilo několik bohatých štukových pokojů Matyáše Obermayra z 1760, zvláště Pavilon pokojů. Sál vybaven štuky z doby kolem 1710. Kostel stojí za návštěvu. Halový pozdně renesanční kostel z 1622 – 30. Při zpustošení třicetileté války kostel používán Švédy jako stáj pro koně. Bývalý klášterní kostel 1803 farním kostelem. Největší kostel v okrese Straubing – Bogen, jeden z nejpůsobivějších kostelů v Dolních Bavorech. Bohatý interiér pochází z doby od konce 17. do konce 18. stol. Pouze vstupní hala má stále původní štuky z doby stavby kostela. Barokní oltář z 1693. Interiér kompletně přepracován u příležitosti tisíciletí legendárního 1. založení kláštera 731. Namísto původních štuk a fresek vytvořena rozsáhlá série fresek Josepha Antona Merze. Kromě toho boční kaple dostaly nové oltáře. V klášteře i klášterní trhy. Textilní a řemeslné trhy, bazary, velikonoční trh …