Rohr


Toto místo nás (ke spíše nahodilé návštěvě) přilákalo jako místo spojené s životem Anastáze Opaska. Při podvečerním příjezdu nás samozřejmě nejdřívě pozdravila věž kostela (i když kostel byl ze strany našeho příjezdu spíše níže položen a tedy poněkud ukryt). Pak jsme zaparkovali před Gymnáziem Jana Nepomuckého, světce uctívaného i v Německu. A potom už okolo pekné kašny ke kostelu. A teprve tam jsme mohli zjistit to, co jsme si následně potvrdili v literatuře - že se jedná o krásný kostel, jeden z nejvýznamnějších barokních v Německu. Setrvali jsme v kostele i při začátku večerních modliteb o šesté, nahlédli na přilehlý hřbitov a obešli ještě celý úhledný areál, do jehož útrob jsme se ale nedostali.

Ovocem církevní reformy papeže Řehoře VII. bylo na počátku 12. stol. mj. založení řady klášterů v Bavorsku a Rakousku jako center pastorační péče a péče o liturgii na venkově. V tomto období také došlo k založení kláštera Rohr. Adalbert z Rohru, z rodiny Abensbergských Babonů, odkázal 1133 po bezdětném manželství majetek Regensburgskému biskupství, a díky tomu byl v Rohru založen klášter augustiniánských kanovníků. Byla zbudována románská bazilika s masivní volně stojící věží, která dodnes dominuje siluetě města Rohr. Zbožní a učení probošti jako Peter Fries (1438 – 55) a John Peininger (1455 – 93) přivedli Rohr v následujících letech k dlouhé době rozkvětu. Románský kostel byl 1438 obnoven a přestavěn v gotickém stylu. Románská klenutá okna dostala gotické oblouky, trojlodí bylo nově zaklenuto, románský presbytář nahrazen hluboce zapuštěným polygonálním sborem. Po poklesu v období reformace nastalo pod proboštem Janem Holnstainerem (1589 – 1630) plodné období katolické obnovy. Kolegiátní kostel byl 1618 – 20 barokně upraven. Původní klášter byl rozšiřován. Ale Třicetiletá válka zanechala klášter zničený a kostel poškozený. Po 1661 mohly být obnoveny klášterní budovy za pomoci kurfiřta. 18. stol. přineslo barokní stavbu Rohru. Za probošta Patritia II. Heydona ze Straubingu (1682 – 1730) byla 1717 – 23 vytvořena Egidem Quirinem Asamem dnešní podoba kostela Nanebevzetí PM s devíti oltáři, jednoho z nejvýznamnějších barokních kostelů v Německu. 1749 – 61 přestavěn zbývající klášter. Aktivity kanovníků v liturgii, vědě, umění a pastorační péči náhle ukončeny 1803 při sekularizaci. Většina kláštera poté poničena.

993 sv. Vojtěchem a Boleslavem II. Pobožným založen první benediktinský klášter na východě – opatství Břevnov Praha. Břevnovskými benediktiny vybudováno kolem 1250 proboštství Broumov, podřízené Břevnovu. Za husitských válek většina mnichů i s opatem 1420 uprchla z Břevnova (někteří však upáleni) do Broumova, kde zůstali až do 1939, kdy došlo z národně-politických důvodů k oddělení obou klášterů. Němečtí benediktini zůstali v Broumově, zatímco čeští odešli zpět do Břevnova. Po 2. sv. válce němečtí mniši odešli v důsledku Benešových dekretů 1946 do Německa a klášter v Broumově pak sloužil jako koncentrační klášter pro sestry různých řádů. Mniši z kláštera Břevnovského byli 1950 rozehnáni komunisty a klášter sloužil jako veřejný archiv. Mniši z Broumova se 1946 usadili v Rohru a převzali zde farnost. Za velkých obětí, s pomocí církevních a státních orgánů, koupili zbývající části zdejšího bývalého augustiniánského kláštera a ten přestavěli a dostavěli. Již na podzim 1947 zde otevřeli, věrni staleté tradici svého kláštera, střední školu s internátem. 1968 sem přišel Anastáz Opasek a někteří bratři z Břevnova. Ti zde žili v exilu a mj. zde působili spolu s katolickou organizací vysídlených Ackermann - Gemeinde i na podpoře usmíření mezi národy. (Teprve 1990 se opat Anastáz Opasek mohl vrátit do kláštera Břevnov.) 1972 – 87 rozsáhlá restaurace kostela. Kromě chvály Boha mniši působí v řádné a mimořádné pastorační péči, vědě a vzdělávání (Gymnázium sv. Jana Nepomuckého). Pořádají též koncerty duchovní i světské hudby s velkým počtem návštěvníků. Loretto kaple je stavba z 2. pol. 17. stol. Následná poustevna postavena kolem 1735 – připojena ke kapli v pravém úhlu. Poustevna, zdá se, sloužila R kanovníkům jako letní vila. Kaple jednou z napodobenin Casa Sancta v Loretu. Je to obdélníková stavba se strmou, zalomenou sedlovou střechou. Valená klenba interiéru obložena cihlami. Malý oltář s dvěma kroucenými sloupy za mřížkou. Černá socha PM s Ježíškem a žezlem ve výklenku. Mezi krokvemi oválný obraz sv. Antonína Paduánského.