Niederviehbach


Klidné odlehlé místo. Určitě vhodné pro zde působící reálku. Kostel se právě opravoval (exteriér). V interiéru řada zajímavých soch a zamřížovaný meziprostor v kůru určený pro sestry.

Impozantní klášter na horském hřebeni nad Isarou. Středověký kostel s barokní farou s kaplí z 1233, jakož i 1731 – 3 Johannem Michaelem Fischerem postavené klášterní budovy. 1785 v křídlo zvýšeno o jedno patro. 1296 založil hrabě Berengar Leonberg klášter N u Großköllnbach pro augustiniánské poustevníky. Jedna z legend hovoří o tom, že Matka Boží sama určila místo pro klášter, což vedlo k uctívání obrazu "Matky zakladatelky" jako zázračného, N byl tak poutním místem až do poč. 19. stol. Klášter potvrzen vévody Jindřichem, Otou a Štěpánem. Od této chvíle život obce poznamenán klášterem a nízkou pravomocí. Za sekularizace 1803 klášter centrálním klášterem (což jej zachránilo) a 1846 převzaly budovu starého kláštera dominikánky a založily školu pro dívky, která nyní působí jako SŠ a denní stacionář pro dívky a chlapce PM. (Od 2007 zde několik mladých sester z Vietnamu.) Bývalý klášterní, dnes farní kostel PM vysvěcen 1355 a 88. 1670 – 90 velká změna – opravy lodi a rozšíření sakristie. 38 m dlouhá loď rozdělena do dvou částí, laické a sesterské. Několik postav světců, kamenná PM z 1400, na oltářích z 1755 a 1680. Pozdně románský krucifix z 2. pol. 13. stol.

Městečko s necelými 3 tis. obyvatel v údolí Isar. Osídlení pravděpodobně už před 6000. Merovingianský hrob z 600. V listině krále Konráda I. z 916 francký šlechtic Marquard jmenován jako Gaugraf z Viehbachgaues. 1196 Viehbach v držení katedrály v Pasově. Biskup Wolfger von Erla dal oblasti manželce hraběte Leonberga jako léno. 1879 železnice. 1956 – 7 vybudování vodní elektrárny v Gummering.