Bamberg


A tak jsme tam dosvištěli, složitě hledali parkovací dům (přičemž se prodírali davy lidí) vylezli nahoru na nějakém náměstí a zjistili, že je na něm trh a ještě poté, že je tu vůbec nějaká velká akce, protože centrum města bylo totálně přelidněné. A jen obtížně se tedy dala identifikovat poloha pamětihodností, centra. Došli jsme k baroknímu kostelu Sv. Marina (Diezenhoferové, stropní malba, mající vytvořit dojem kopule) a já se pak nějaké paní venku zeptal, kde je centrum. Ale dáma – jak se posléze ukázalo – zřejmě mínila nikoli centrum historické, takže nás vlastně poslala na stranu opačnou, než jsme chtěli. A tak jsme popošli, dali si u stolku na ulici kafíčko a rozhodli se, že se přece jen pokusíme poposunout autem aspoň ještě k dómu. Nakonec jsme se tam dostali, zaparkovali, ale už po vystoupení z auta nás jedna kolemjdoucí varovala, že se zde platí velké pokuty (poněkud jsem v tom chvatu přehlédl příslušná značení), takže šup nazpět do auta a pryč. A na víc už čas nezbýval - tak někdy příště. Druhá návštěva už byla podstatně podrobnější. Zaparkovali jsme tentokrát správně a cestou příjemnými ulicemi s řadou hrázděných domů podél nábřeží sledovali místní frkot. A neomylně jsme za mostem s radničním ostrovem mířili k dómu. Už cestou jsme vnímali připomínky na císařovnu svatou Kunigundu, manželku císaře svatého Jindřicha II. Dóm, jehož jedna věž je pod lešením, je krásná monumentální stavba. Krásný historický interiér s náhrobkem svatých císařských manželů, kryptami, zajímavými bočními varhanami ... Pak jsme zašli do nedaleké zámecké zahrady s krásným výhledem na jednu stranu na město a na druhou stranu na vrch s benediktinským opatstvím. Zahrada ještě dokončovala zimní spánek, ale posezení s malým obídkem zde bylo velmi příjemné. Pak jsme prošli na Jakobsplatz a dál až nahoru k benediktinům. Tam ovšem, bohužel, bylo - vzhledem k probíhající rekonstrukci - zavřeno. A pak zase už po stráni postupně dolů, do města. Hodnocení Bambergu? Velmi příjemné historické město, kam bych se klidně ještě vrátil ...

Starobylé město na řece Regnitz v Bavorsku. Univerzitní město s asi 70 tis. obyvateli, významné hospodářské a kulturní místo Horních Frank. Historické centrum plné pozoruhodných památek. Na přelomu 9. a 10. stol. patřilo území s hradištěm na místě dnešní katedrály vfranským Babenberkům. Ztratili ho ale v bojích s Konrádovci 903. Tím se B dostal do majetku královské koruny. 973 daroval císař Ota II. území B bavorskému vévodovi Jindřichu Svárlivému. Římský král a pozdější císař Jindřich II., jeho syn, nechal 1004 stavět dóm a 1007 založil B biskupství. 1208 v B zavražděn král Filip Švábský. Filip byl synem císaře Fridricha Barbarossy a během bojů o trůn s Otou Brunšvickým za slib královského titulu podporován i Přemyslem Otakarem I. 1430 pochodovali na B husité v čele s Prokopem Holým. Církevní hodnostáři a bohatí měšťané uprchli z města, ale husité B nedobyli, jen vyplenili okolí. Město po dohodě zaplatilo výpalné 12 tis. guldenů. V B se ale přesto loupilo. Místní chudí vyplenili opuštěné měšťanské domy, vinné sklepy i kláštery. Na začátku 17. stol. B jedním z center honů na čarodějnice. Do 1632 popraveno víc než 300 lidí obviněných z čarodějnictví. Za sedmileté války (1756 – 1763) obsadili B několikrát Prusové, za napoleonských zase Francouzi. Císařský dóm a mnoho dalších historických staveb důvodem, proč historické centrum Starého města od 1993 zapsáno na listině UNESCO. Město se chlubí, že podobně jako Řím stojí na sedmi pahorcích. Kromě řeky Regnitz prochází B i říční kanál Mohan – Dunaj, který mimo B často splývá s řekou, ale tady mezi sebou vytvářejí podlouhlý ostrov, na kterém se část města rozkládá. Pro parkování v ulicích určeny 3 zóny, přičemž v centru stojí hod. 1,5 € (max. doba stání 1 hod.). Proto výhodnější nějaký parkovací dům. Výhodný Parkhaus Zentrum Süd, odkud do centra jen asi 5 min. pěšky. První 3 hod. po 1 €, každá další hod. 0,5 €. Max. 8 € za den.

 • Uprostřed mostu přes řeku na ostrůvku Stará radnice. 1386 ji postavili měšťané na hranici mezi biskupským a městským územím. V dalších stol. postupně přestavována až do barokního a rokokového stylu a v pol. 18. stol. dostala její fasáda freskovou výzdobu. Na freskách v fasády i plastické prvky – noha andílka vystrčená z obrazu či závěs nad oknem. O tom, proč je radnice na mostě, existuje pověst. Když měšťané požádali vládnoucího biskupa o kus země na stavbu své radnice, biskup odmítl ze svých pozemků cokoliv uvolnit. Měšťané proto uprostřed řeky zatloukli dřevěné kůly, vytvořili umělý ostrov a na něm si radnici postavili.
 • Budova na malém ostrově proti radnici městský zámek Geyerswörth, postavený v 14. stol. a 1703 barokně přestavěný. Sloužil i jako sídlo B knížat – biskupů.
 • Od radnice pěkný výhled na řadu domků na nábřeží. Říká se jim Malé Benátky (Klein Venedig) a byly to domky rybářů a řemeslníků. Větší dům s oblouky nad hladinou byla městská jatka a dnes v něm část univerzitní knihovny. Na spodním mostě (Untere Brücke) u s stěny radnice socha sv. Kunhuty (Kunigunde), manželky císaře Jindřicha II. Spolu zakládali B dóm a oba byli prohlášeni za svaté.
 • Na návrší Domberg na levém břehu řeky náměstí Domplatz. Po jeho obvodu 3 pamětihodnosti. Tou největší románsko-gotická katedrála, tzv. Císařský dóm sv. Petra a Jiří. Založil římský král a pozdější císař Jindřich II. 1004, o pár let později centrem nově založeného biskupství. Jde o třetí chrám z 1211 – 37, předchozí dva shořely. Typický čtyřmi věžemi v rozích. Z věže z 1240 – 70, střechy novější z 1767. Světoznámá je jezdecká socha v životní velikosti z 1230 – 40, tzv. Bamberger Reiter. Jedna z nejvýznamnějších středověkých plastik v Německu, která představuje neznámého muže, ideál středověkého rytíře. Soudí se, že by mohlo jít o uherského krále sv. Štěpána I., švagra císaře Jindřicha II. Domněnky, že by mohlo jít o samotného Jindřicha II. nebo tehdy vládnoucího císaře Fridricha II. Štaufského, vyvrací skutečnost, že jezdec sedí na ryzáku (zbytky inkrustace) a císař jezdil vždy na bělouši. Navíc i koruna není císařská, ale královská. Zároveň to musela být osoba svatořečená, protože v kostele smí být zobrazen pouze svatý, pokud nejde o náhrobek. Krásná gotická výzdoba. Interiér katedrály pozoruhodný i tím, že má dva chóry s oltáři. Z zasvěcen sv. Petru a jsou v něm uloženy ostatky papeže Klementa II. Jde o jediný papežský hrob s od Alp. Ve v chóru oltář sv. Jiří a před chórem hrobka s ostatky jediného svatořečeného panovnického páru, císaře Jindřicha II. a jeho manželky Kunhuty. Ve v kryptě sarkofág s rakví dalšího německého krále, Konráda III., který v Bambergu zemřel. U dómu i diecézní muzeum či zbytky císařské falce.
 • Hned vedle dómu komplex budov zvaný Starý dvůr (Alte Hofhaltung). Původně tu stál hrad Babenberků, potom palácové sídlo císaře Jindřicha II. a po založení biskupství od 1007 sídlo biskupů. V 16. stol. renesančně přestavěno. Dodnes zachovalé zadní hrázděné stavby z 1475, 1568 k nim na Domplatz přibyla ještě stavba zv. „Ratsstubenbau” – stavba radní síně, a tzv. „Schöne Pforte” (Krásná brána) v renesančním slohu.
 • Dvě protější strany náměstí lemuje Nová rezidence. Jak tehdejší knížecí biskupové v době baroka bydleli a reprezentovali, se člověk dozví za jejími nádhernými fasádami. Obě barokní křídla na Domplatz, vznikla 1697 – 1703 za knížete biskupa Lothara Franze von Schönborn dle plánů Leonharda Dientzenhofera (původně renesanční a na konci 17. stol. barokně přestavěná budova). Nová rezidence je 1. velká stavba zámku z období absolutismu ve Frankách. Do 1802 sloužila jako sídlo knížecích biskupů z B, kteří byli nejen duchovními, ale i světskými mocnáři teritoria. Z nádhery vybavení interiéru dodnes můžete cítit autentickou atmosféru knížecí rezidence. Vrcholem Císařský sál ve 2. patře, s 16 nadživotními portréty císařů a alegoriemi čtyř světových říší a „Dobrého regimentu“. Za povšimnutí stojí třeba i stylové komíny budovy. Dnes uvnitř sbírky staroněmeckých a barokních obrazů. Otevírací doba Residence Bamberg: Duben – září: 9 – 18, říjen – březen: 10 – 16 hod.
 • Kostely ve městě prý tvoří pomyslný kříž, jehož středem měl být sloup na náměstí Domplatz, tzv. Tattermannsäule, který ale odstraněn 1777. Ve středověku za císaře Jindřicha II. B označován jako střed světa a ten sloup jako "pupek světa". Nejdůležitějším z kostelů císařský dóm, který o pár let později centrem nově založeného biskupství.
 • Pahorku j od dómu, Kaulbergu, dominuje nejvýznamnější gotická stavba města, kostel Matky Boží (Zu Unserer Lieben Frau), postavený ve 14. stol., známý spíš pod názvem Obere Pfarre. Ke kostelu přiléhá věnec kapli z 1320 – 87. Na boku z portálu jen jedna věž a vedle vchodu přístavek s biblickou scénou zvaný Ölberg (Olivetská hora). Boční portál zdobený figurami dívek se jmenuje svatební vchod – vlevo moudré panny, vpravo pošetilé panny.
 • Vrchu Michaelsberg nad městem dominuje původně benediktinský klášter a kostel sv. Michaela, založený 1015, po zemětřesení 1117 postavený jako románský a po požáru 1610 opravený s novogotickými prvky. Klášterní budovy dnes slouží jako špitální prostory.
 • V centru města na náměstí Grüner Markt velký barokní farní kostel sv. Martina od bratrů Dientzenhoferů, dostavěný 1693. K jeho zajímavostem patří klenba vymalovaná tak, aby vytvářela dojem kupole. (V areálu jezuitské koleje s kostelem 1248 zbudován klášter a kostel karmelitánů. 1589 sem přestěhován seminář diecéze Bamberg. 1611 příchod jezuitů. Po čase kostel zrušen a 1686 výstavba nového na přibližně stejném místě. Architekty bratři George a Leonhard Dientzenhoferové. Georg přišel z Prahy a po jeho smrti pokračoval bratr. Do sedmi let ukončena gigantická stavba. Tím začala éra franckého Dientzenhoferského baroka. 1693 kostel zasvěcen Jezulátku. S dokončením kostelní věže 1696 položen základní kámen pro jezuitské koleje. Po sekularizaci 1804 kostel farním a dostal se pod patronát zbořeného kostela sv. Martina, který stál na Maxplatz a byl farním kostelem dolního města.)
 • V B je 9 pivovarů, vyrábějících na 50 druhů piva.
 • Nedaleko B lze navštívit např. zámek Weissenstein, dílo L. Dienzenhofera.
 • Také klášter antonitů, klášter klarisek, klášter františkánů, klášter Sv. Hrobu, klášter St. Jakob, klášter St. Gangolf, Klášter karmelitánů, klášter Nanebevzetí PM, klášter Michaelsberg, klášter St. Stephan, karmelitánský klášter am Kaulberg, klášter kapucínů.