Rinchnach


Malá nezajímavá obec, pár zbylých objektů z kláštera integrováno do obce plus fara. A kostel. Vše zajímavé zejména vztahem ke sv. Vintířovi.

Obec se 3 tis. obyvatel. Nejstarší kulturní stánek Středního Bavorského lesa v širokém údolí, v němž ústí dva potoky. Města Zwiesel a Regen, stejně jako Národní park Bavorský les, vzdáleny jen několik km. Bývalý benediktinský klášter ve stejnojmenné bavorské obci v Bavorském lese, zasvěcen sv. Janu Křtiteli. Jako jedna z prvních osad v hloubi Bavorského lesa založen 1011 skupinou benediktinů z kláštera Niederaltaich, vedenou sv. Vintířem (Guntherem, ten přišel už 1008 jako poustevník do Bavorského lesa a žil na Ranzingerberg v Lalling). Již 1019 zde vysvěcen 1. klášterní kostel dřevěné konstrukce pasovským biskupem Berengarem. 1029 daroval císař Konrad III. Sálský území v okolí R klášteru Niederalteich. 1035 R proboštstvím. V listině z 1040 uváděno opětovné potvrzení darování majetku až k Arbersee z 1029 císařem Jindřichem III. klášteru R. 1040 sv. Vintíř předal vedení kláštera R proboštu opatství Niederaltaich a přešel k Dobré Vodě v Čechách (kde 1045 zemřel). 1060 se stala hrabata z Bogenu fojty (správci) a ochránci majetku kláštera Niederalteich. Měli také mj. na starost přepravu klášterního zboží. 1204 poměrně zámožná farnost v Kirchbergu, i s tehdejší pobočkou v Marienbergu, předána biskupem Wolfkerem z Pasova klášteru Niederalteich. Morová epidemie 1211 kraj vylidnila. Fojtství poté přešlo na rod Wittelsbachů. 1240 R přepaden hrabaty von Bogen a stal se jejich majetkem. Hrabě Albert IV. prodal pak takto podvodem získané zboží. Většina poddaných utekla, zbylo necelých 20, kostel a klášter zničeny. 1242 vymírá Albertem IV. po meči rod hrabat von Bogen, jejich državy tím přecházejí na rod Wittelsbachů, na nevlastního bratra posledního hraběte von Bogen, vévodu Otu II. 1243 přislíbil vévoda Ota platit desátek ze sklepů a obilných sýpek z hradu "Weizzenstein" klášteru Niederalteich. 1243 – 55 obnovení kostela a klášterního areálu po zničení Bogeny. 1299 místní soudce poprvé obdrží trestní a soudní pravomoc. Až na vážné přečiny (žhářství, vražda, znásilnění) může samostatně vykonávat ve zdejší dvorní marce soudní pravomoc. Téhož roku osídlení kolem klášterního komplexu v R prvně v listinách uvedeno jako "tržní osada“(1299). 1308 lénem rodu von Degenberg, čímž se zmenšil majetek proboštství. 1321 obdrželo proboštství právo prodeje vína a výroby piva. 1332 tehdejší probošt založil vesnici Bärnzell ve Zwieselu. 1347 Hartwig von Degenberg přenechal klášteru Niederalteich okolní území. 1402 – 38 vystavěn 1. kamenný kostel v R v gotickém slohu – k 1417 pod něj spadá 300 poddaných. V následujících letech husité několikrát vtrhli do oblasti a zanechali po sobě spoušť a bídu. Za povstání Böcklerů 1465 opět rabování okolí. 1488 opět husité zapálili klášter a pustošili oblast dvorní marky. 1492 Jan V. von Degenberg obsadil klášter a některé další vesnice v okolí, nakonec se však musel podrobit vévodovi. 1502 proboštství vede spor s městem Regen, ten prohraje a tak mu zbude alespoň právo trhu, avšak již nesmí dále obchodovat. Obyvatelé obce Schlags musí od 1583 odevzdávat desátek obilí proboštství R a 1597 zničil zdejší kostel velký požár. Švédská vojska táhnoucí 1641 krajem zpustošila kostel. 1693 se po zásahu bleskem vznítil klášter i kostel. Po nájezdu uherských vojsk 1703 opět zchudl celý kraj. Když krajem pro změnu táhlo rakouské (uherské) vojsko, zdevastován i kostel. Poté si měšťané pozvali mnichovského stavitele J. M. Fischera, který stávající gotickou budovu „sv. Jana Křtitele“ nechal přestavět v barokním slohu. 1742 vpadli do okolí oddíly pandurů pod velením barona Trencka.  1766 v R vystavěn další poutní kostel Frauenbrünnl na místě, kde 1011 dle tradice žil v cele (klausuře) kněz Gunther. Proboštství 1780 zřídilo v obci chudobinec. 1788 vyhotoven soupis zboží, v R v té době 33 dvorů. Další velký požár 1799 zničil budovu pivovaru, školy a budovy proboštství. Sekularizace církevního majetku, k němuž patřilo 309 dvorů a 3800 ha polí, znamenala 1803 zrušení proboštství. Některé budovy a prostory se však dochovaly až do dnešní doby. Sčítání lidu 1811 uvedlo 223 obyvatel (58 rodin), 123 budov. 1884 zřízena pošta a 1909 telefonní stanice. Od 1911 obec centrálně zásobována vodou. 1990 – 7 rekonstrukce interiéru kostela. Areál slouží církvi. Kultura a lidové obyčeje zde stále pěstovány a udržovány. Stejně jako architektonické poklady. Bývalý klášterní kostel, který obci dominuje, nejkrásnějším kostelem Bavorského lesa a, jako i idylicky položený poutní kostel Frauenbrünnl, oblíbeným cílem. Vyvrcholením řady oslav každoroční Velké vypouštění vlka, 10. listopadu. Vzpomínková jízda s cca 50 povozy poslední neděli v červnu, tradiční slavnost Sv. Gunthera na konci června, Velké závody saní tažených koňmi a konečně Guntherův festival. Při něm vždy jednou za několik let představení na impozantní scéně pod širým nebem o historii R. Řemeslnická jevištní představení v létě, putování za léčivými bylinkami, prohlídky selských dvorů, včelařství, kamenolomu či pily, vedené prohlídky kostela, vedené vycházky do přírody, jízdy kočárem, lidové sportovní slavnosti, koncerty v kostele, ochotnická divadelní přestavení, zahradní slavnosti či posvícení. Unikátní historická stezka (začíná v kostele náměstí) informuje o 25 historických budovách, které dříve součástí kláštera. Obzvláště zajímavé prohlídky bývalého kláštera Při prohlídkách kláštera mají návštěvníci možnost obléci si pravou mnišskou kutnu a vyzkoušet si tak téměř „na vlastní kůži“ klášterní život, následovat opět ožívající kroky mnichů, vedoucí starými klenbovými sklepy, obrovským pivovarským sklepem, sakristií, oratoří, středověkým ambitem a samozřejmě i monumentálním klášterním kostelem. Po skončení prohlídky se v bývalém klášterním šenku nabízí příležitost ochutnat jedinečné klášterní menu s pečeným masem, bramborovým salátem, „mlýnským“ chlebem a tmavým klášterním pivem. Tourist-Information Rinchnach, Tel. +49(0)9921/5878, prohlídky 10 – 12 hod. od hlavního vchodu kostela.

V lesích asi 2 km v od R je vidět kostel Narození PM, zvaný i Frauenbrünnl či Guntherkircherl. Postaven 1766 na místě poustevny sv. Gunthera a má milostný gotický obraz. Vedle kostela malý pramen, který mu dal jméno. 1809 kostel vydražen vesnickou komunitou Gehmannsberg, 1958 součástí Rinchnachu. Bohaté fresky z doby, kdy byl postaven, pravděpodobně od Franze Antona Rauschera, odstraněny po 2. sv. válce a obnoveny při posledním restaurování. Vyhlídková plošina těsně nad kaplí.