Straubing


Zaparkovali jsme v domě, od něhož hned za rohem jsme vstoupili na hlavní náměstí. Klasické dlouhé úzké náměstí, zde uprostřed s vysokou městskou věží. Hned na kraji jsme zašli do zajímavého jezuitského kostela. Pak jsme mezi pestrými historickými domy procházeli náměstím, okolo (zřejmě) sloupu Sv. Trojice se zlatým sousoším na vrcholku, kašny, městské věže (neměli jsme ale dostatek energie zajímat se o výstup na ni). Až ke konci náměstí jsme objevili cukrárnu, kombinovanou s jakýmsi rychlým občerstvením, kde jsme si zase připomněli bavorské cukrárenské dobroty, tuhé i tekuté (první kafíčko této cesty). Za náměstím jsme odbočili k areálu karmelitánského kláštera. Pomodlili jsme se a prohlédli krásný barokní kostel s vysokou lodí, řadou náhrobních desek na stěnách či moderním vybavením presbytáře. Nahlédli jsme i do areálu bývalého vévodského zámku, dnes využívaného mj. jako sídlo úřadu a mířili k dalšímu klášteru v tomto místě, tentokrát voršilskému. I v jeho barokním kostele jsme se zastavili. Pak jsme šli paralelně s náměstím až k cihlovému farnímu kostelu se skvostným interiérem. Vysoká chrámová loď s hladkými bílými sloupy i klenbou, pod klenbou okolo celé lodi řada velkých světlých oken s vitrážemi, pod okny na obrazy stěnách (fresky?) a pod nimi věnec kaplí (i za oltářem), a to s druhou řadou oken. Deskový hlavní oltář a další pozoruhodná výbava. Krása. Zašli jsme ještě na opačnou stranu náměstí k votivnímu kostelu sv. Víta, ale ten byl zavřený (opravy?). Straubing je zajímavé město a určitě je proč se tam ještě vrátit.

Patří mezi výjimečná bavorská města. Vévodské město na Dunaji s bohatou historií s více než 44 tis. obyvatel, centrum Gäubodenu. Procházet starým městem je zážitkem. Krásná architektura, kouzelné uličky, velkolepý Dunaj, starý zámek a městské opevnění jedinečným celkem. Nádherné kostely zvou k návštěvě, rozlehlé náměstí v centru k nákupům i rozjímání. Milovníci přírody mohou relaxovat při procházce parkem či návštěvě ZOO. Oblast nepřetržitě osídlena od neolitu. 100 př. Kr. zde keltské sídliště. Římské dobývání 16 - 14 př. Kr., kolem 70 vojenský tábor Římanů. Římská přítomnost měla výrazný dopad na celý region. Ještě dnes spousta stop čtyřsetleté římské přítomnosti (např. slavný "Römerschatz" (římský poklad), vystavený v Muzeu Gäubodenu). Sorviodurum, jak byla nazývána Římany, důležitou vojenskou surovinovou základnou. Po pádu římského impéria S centrem osídlení Bavorů, hlavně kol kostela sv. Petra (postaven 9. stol.) mezi řekami Allachbach a Dunajem. Okolo 500 vzniká raně bavorské sídlo, dle zvyků Bavorů pojmenované dle vůdce Strupingy, což se později proměnilo v název S (1. písemná zmínka 897). 1218 Ludvíkem I. z Wittelsbachu, vévodou bavorským, založena nová část (zvaná nové město). S se stal hlavním městem regionu Bavorsko – S, později regionu Bavorsko – S – Holandsko, za vévody Viléma I., kdy Bavorsko 1349 rozděleno mezi syny římského císaře Ludvíka IV. 1353 – 1425 samostatné wittelsbašské vévodství S – Holland. 1429 S postoupen Arnoštovi, vévodovi bavorsko-mnichovskému, který nařídil zavraždit ve S Agnes Bernauerovou. ((A. Bernauerová (1410 asi u Augsburgu – 1435 u S) byla milenka a snad i první manželka bavorského vévody Albrechta III. Dcera lazebníka Kašpara Bernauera, sama lazebnice. Byla prý nadpozemsky krásná, plavovlasá, modrooká a s průsvitnou pletí. O jejím životě se ví málo. Spekuluje se, že se za milence, bavorského vévodu Albrechta III., provdala, ačkoli byla chudá a neurozená. Albrecht se odmítl s Anežkou rozejít, i když na něj jeho otcem Arnoštem činěn silný nátlak. Nakonec dal Albrechtův otec Anežku 1435 utopit v Dunaji jako čarodějnici.)) Za třicetileté války město obsazeno Švédy a potom ještě třikrát Rakušany ve válkách o španělské, rakouské a bavorské dědictví. 1780 rozsáhlý požár. Na hřbitově u kostela sv. Petra kaple postavená vévodou Arnoštem. Toto nové město dnes centrem S s mnoha obchody, kancelářemi, restauracemi a pěšími zónami. Mnoho budov si zachovalo středověký ráz. V tomto prostoru soustředěn i noční život S, s mnoha hospůdkami a diskotékami. Nezbytností pro návštěvníka nádherná gotická katedrála sv. Jakuba, románský kostel sv. Petra, klášter karmelitánů s barokním kostelem a knihovnou, Sv. Vít, kde se nachází zosobnění „státu a církve“ v životní velikosti. S má ale i mnoho průmyslových částí a přístav na Dunaji s přístupem ke kanálu Rýn – Mohan – Dunaj, spojnici S a Černého moře. Centrum bavorského výzkumu v oblasti biotechnologie. Zajímavostí „S puč řezníků" 1920. Šlo o povstání obyvatel proti zákazu černých porážek. 1944 – 5 město několikrát bombardováno. Celé staré město nádherné. Čistota města a jeho parková úprava. Rychlé, přesné a čisté vlaky. Městské informační centrum by mělo být 1. zastavením. Dostanete informační materiály v češtině. Muzea od út do ne 10 – 16. Je zde i ZOO, kde žije na 1400 zvířat 220 druhů. Před návštěvou města vhodné podívat se na www.straubing.baynet.de je to i v češtině. Hlavní atrakce:

 • Městská věž: Dominanta a symbol S, 68 m vysoká obranná věž u požární zbrojnice z 1316, 8 pater, v 16. stol. rozšířena o byt věžníka a pět špiček. Nádherný výhled na středověké město, Dunaj, Bavorský les a Gäuboden.. Rozděluje náměstí na Ludvíkovo a Tereziánské.
 • Herzogsschloss – skvost, bývalý vévodský zámek, v něm muzeum.
 • Monumentální architektonický celek zámeckého hradu na Dunaji se zrodil 1356 jako vévodské sídlo Bavorska – S. Pak po staletí sídlem důležitých vévodských orgánů a zároveň baštou obrany. Rytířský sál, poč. 15. stol. jeden z největších tanečních sálů v Německu, místem pro slavnostní příležitosti, zámek nyní sídlem finančního úřadu a městské knihovny, městského archivu a obrazárny.
 • Románská bazilika sv. Petra: Trojlodní sloupová, ve Starém městě, z kol 1180. Postavena katedrální kapitulou Augsburg ve staré části S, na zbytcích římské pevnosti a Carolingsko – Ottonských církevních staveb. 2 cenné románské tympanony s románským JK (1200) a pohybující se Pietou (1340). Kol jeden z nejstarších a nejkrásnějších hřbitovů v německy mluvících zemích s hroby ze 14. až 19. stol. Zde gotická kaple PM, kaple Agnes Bernauerové s epitafem z červeného mramoru a zádušní kaple s freskami Tance smrti od S malíře Felixe Hölzla (1763). Petersgasse 50b.
 • Bazilika sv. Jakuba a Tiburtia: Trojlodní kostel s křížovou kaplí z konce 14. – 15. stol., mistrovské dílo pozdněgotické církevní architektury. Stavitelem cihlového kostela Hans von Burghausen. Interiér papežské baziliky sahá od gotiky po současnost. Vynikajícími pracemi pozdněgoticko-novogotický hlavní oltář, středověké až raně-novověké náhrobní desky a okenní cyklus od Albrechta Dürera. Adresa: 11a Pfarrplatz.
 • Kostel sv. Víta: Sídlo nejstaršího stále existujícího bratrstva v Německu, bratrstva sv. Salvátora. Po ničivém požáru v předvečer sv. Víta 1393 občané slíbili vystavět kostel. Původní gotický zděný kostel v pol. 18. stol. barokně přestavěn. Nástropní malby Felixe Hölzla (1762, především legenda sv. Víta), boční oltáře s obrazy Johanna Caspara Singa (1710) a Cosmy Damiana Asama (1718). Adresa: Am Platz 1.
 • Klášter a kostel sv. Ducha Karmelitánů: 1368 se v S usadil řád žebravých Karmelitek. Jediný klášter v S, který přežil rušení 1802. Mniši podporují především palestinské křesťany. Trojlodní kostel s typickým pozdněgotickým prostorem a chórem mnichů rostl v několika fázích až do 1430. Staviteli Hanz Krumenauer Hans a Hans von Burghausen. Kostel významnou památkou pozdní gotiky a renesance, 1700 – 10 upraven barokně Wolfgangem Dienzenhoferem, Giovanni Battistou Carlone a Paolem d' Aglio. Adresa: Albrechtsgasse 28.
 • Kostel řádu Voršilek: 1687 kontaktovali vedoucí představitelé S klášter Voršilek v Landshutu s žádostí o nasazení sester ke vzdělávání mladých žen. 1691 přišlo do S 5 sester z Landshutu. Brzy otevřena základní škola a tzv. Pensionatsschule se 106 dětmi. Počet studentů se stále zvyšoval. 1736 – 41 vybudován kostel jedinečné harmonie, barokní klenot. Konstrukce a vybavení kostela dílem Cosmase Damiana a Egida Quirina Asama (poslední společné dílo). 1808 desetiletí požehnané činnosti školy přerušena sekularizaci. Pensionatsschule musela být uzavřena, přijetí nových žaček zakázáno, i vnitřní klášterní život omezen a sledován státem. 1826 král Ludvík I. uznává klášter Voršilek jako státní vzdělávací instituci. 1827 schválena obnova kláštera. 1828 z Würzburgu pozvány biskupem rodné sestry Lieblerovy. 1836 k zabezpečení dodávek sestrám a studentům klášter získal panství Thurnhof blízko města. 1858 odešly 3 sestry na žádost místního biskupa do Louisville (USA) a postavily tam klášter se školou a převzaly výchovu mladých žen německých přistěhovalců. 1867 – 98 otevřeno několik škol: dívčí SŠ (1867), obchodní škola (1898) a péče o děti školního věku. 1913 pro sestry postaven oddělený obytný prostor, dnešní klášter. 1937 – 9 nacistickým režimem školy zavřeny, zabrána velká část místností, sestry propuštěni ze služby v městské ZŠ. 1939 – 45 část sester odešla a žily a pracovaly v domácnostech, farnostech, ve Švýcarsku a USA. Když válka skončila, nalezlo 35 sester – uprchlic z různých klášterů ze Slezska – útočiště v S. Všechny místní sestry se bezprostředně po válce vrátily do kláštera a zahájily činnost. Sestry povolány zpět do obecní ZŠ. Kromě toho vyšší školy a znovuotevření internátní školy. 1962 po 2. vatikánském koncilu základní obnova řádu. Intenzivní způsob duchovní obnovy. 1962 expanze činnosti ve školství. Stavba dívčí SŠ internátní. 1970 VŠ sociální – od 1973 Akademie pro sociální pedagogiku. 1971 MŠ. Dnes v rámci řeholního života s nedostatkem mladých a náboženskou krizí, hlubší zamyšlení o kořenech a původní myšlence zakladatele. Tedy krom školní práce i další aktivity, většinou mimo klášter. Adr.: 40 Castle Street
 • Svatyně Frauenbrünnl: Poutní kostel PM, postaven 1705 – 7 namísto starší kaple jako barokní centrální budova tvaru trojlístku s osmibokou kopulí. Stropy a kupole s freskami Georga Asama, oltářní baldachýn asi Franze Mozarta. Adresa: 117 Frauenbrünnlstraße.
 • Bývalý jezuitský kostel Nanebevzetí PM: Gotická kaple „PM u Horní brány“ 1631 předána jezuitům. Při úpravách 1683 světlý barokní prostor s bílou štukovou výzdobou. V sousední místnosti mužské kongregace lze obdivovat Madonu z 1. pol. 14. stol. Adresa: Theresienplatz 46.
 • Radnice: 1382 získali občané gotickou budovu obchodu a přebudovali ji na radnici (historický sál za gotickými okenními rámy). Významné změny zažila třípatrová budova z 19. stol. s demolicí gotického štítu (1826) a vybudováním novogotické fasády (1893, současný vzhled).
 • Strassenmarkt s pozdně gotickou věží, která dělí nám. na Ludvíkovo a Tereziánské, se dvěma barokními kašnami a sv. Jakubem a Tiburtiem. Mnohotvárný vzhled pozdně středověkých domů – od barokních a klasicistních po historizující a secesní – odráží zastoupení šlechty a sebevědomí buržoazie. Typické S – kromě strmých štítů, zejména těch, které vytvořil místní umělec Mathias Obermayr – rokokové fasády (např. Ludwigplatz 10, 32). Sloup Nejsv. Trojice z 1709 kvůli slibu během války o španělské dědictví.
 • Opevnění: Koncem 15. stol. městské opevnění rozšířeno k ochraně řemeslnické čtvrti. Středověké věže – Prašná věž, dnes památník obětem světových válek a nacistické tyranie a Weytterturm, dnes výstavní prostor. Pozdně středověké jádro má Spitaltor na s, 1628, barokně přebudovaná. V sv rohu bývalých městských hradeb mohutný komplex vévodského paláce s pozdně gotickým Rytířským sálem.
 • Römerpark Sorviodurum: Zahrnuje části základů kamenné pevnosti 1. Canathenercohorte a část tábora. Informace o římské historii S. Odlitky kamenných památek zobrazují scény z římského každodenního života. Přístup k parkovišti přes Slezskou ulici. Park otevřen denně, zdarma.
 • Městská nemocnice s kostelem Nejsv. Trojice: Kostel po velkém požáru města 1780 obnoven v raně klasicistním stylu. Oltáře renomovaného sochaře, S stavitele Mathiase Obermayra, vánoční oltářní reliéf Franze Xavera Kellera. Adresa: Spitalgasse 11.
 • Za pozornost stojí Městské opevnění a Špitálská brána.
 • Středověké domy od baroka až po secesi odráží touhu jejich majitelů po důstojné reprezentaci.
 • Ve městě i jediná synagoga Dolního Bavorska z 1907.
 • S Frühlingsfest – jarní festival (každoroční)
 • Gäubodenvolksfest a Ostbayernschau – 2. největší festival v Bavorsku, řada lidí mu dává přednost před Oktoberfestem (každoroční)
 • Gäubodenmuseum se světově proslulým římským pokladem, jedinečné šperky a zbraně Bajurvédů, odd. sakrálního umění a národní zbožnosti
 • Agnes-Bernauer-Festspiele – historická hra k připomenutí zavražděné Agnes Bernauerové. Každé čtyři roky na hradě.
 • ZOO
 • Jazzový festival Jazz an der Donau – jeden z největších jazzových festivalů Evropy s hosty (každoroční)
 • Bürgerfest (festival občanů) se koná každé dva roky v historickém centru S.
 • Poutní kostel Nanebevzetí PM v Sossau: 1146 daroval hrabě Albert von Bogen svůj majetek premonstrátskému klášteru Windberg, který zde postavil románský kostel. Později pozdněbarokní a rokokový interiér. Hlavní oltář vytvořen Mathiasem Obermayrem. Mariánská socha v S jednou z nejstarších poutních soch v Německu. Podle legendy přinesli kostel do S andělé. Adresa: Sossauer 15.