Lambach


Benediktinský klášter, ležící v malém městě nedaleko Welsu v západním Rakousku. Město samo je docela neupravené a ulice přes centrum, před klášterem, jsou dopravně poměrně rušné. Klášterní nádvoří je spíše takové komorní (a probíhají zde úpravy) a z něj se kouskem traktu klášterní budovy prochází ke kostelu. Kostel s pěkným interiérem, přístup však pouze k mříži. Přiléhá křížová chodba se spustou desek a s kaplí.

Místo s keltským a římským osídlením v Horním Rakousku, chodil zde do církevní školy Hitler. V 11. stol. sídlo hraběte z Wels-L, poslední z rodu v mužské linii, biskup Adalbero z Würzburgu, daroval 1040 velkou část rodinného majetku na klášter. 1. benediktinský mnich přišel 1056 z opatství Schwarzach ve Frankách. Vznikl benediktinský klášter, který rychle vzkvétal. V pozdním středověku melkské reformy, rozkvět krátce před reformací. Bouřlivé časy reformace přežil klášter jen stěží. V období baroka dostal dnešní architektonickou podobu. Vždy se vyznačoval pastorační péčí a pěstováním umění a vědy. Těsně unikl rozpuštění klášterů 1784 Josefem II. Následující léta poznamenána válkou a strádáním, mniši pracovali poctivě, s cílem zajistit přežití kláštera. Ve 2. pol. 19. stol. tu začaly pokusy o klášterní reformy. Po bouřlivých dobách sv. válek a ekonomických hrozeb klášteru dnes stabilita. Převládá barok. K nejvzácnějším zachovaným věcem patří 16 barokních kamenných soch Christopha Abrehama Waltera ve výklencích kaplí, mohutný oltář a zachovalé vynikající nástropní románské fresky z 11. stol. v z lodi (nejstarší v zemi). Zajímavá výstava o historii kláštera. Ve stálé expozici mohou návštěvníci poznat historii kláštera za pomoci četných vzácných exponátů a archiválií z klášterních sbírek. Vystaveny např. rukopisy ze středověkého skriptoria. (Již brzy po založení kláštera zřízeno zde významné skriptorium – písařská dílna. I když jeho dějiny poznamenány mnohými změnami, vydala zde po staletí konaná práce množství hodnotných plodů. Co se z minulých století dochovalo, to je uloženo v rukopisných sbírkách kláštera.) Knihovna s 60 tis. svazky. Malířská sbírka kláštera je co do rozsahu skrovná. Pýchou ovšem dochovaná grafická sbírka. Její rozsah a kvalitu určovala sběratelská činnost P. Kolomanna Fellnera (1750 – 1818), který byl sám mědirytcem a litografem a kolekci systematicky budoval. Jediné barokní divadlo, které se dochovalo v Rakousku (a kde se ještě hraje). Zde zažila přestavení i Marie Antoinette, když byl uveden kus lambašského benediktina P. Maura Lindemayra (1723 – 83), který psal v nářečí. Význam hudební sbírky kláštera spočívá především v bohatém fondu podkladů, využívaných při uvádění děl v 18. stol. Pozoruhodnými lambašskými skladateli baroka P. Romanus Weichlein (1652 – 1706) a Joseph Balthasar Hochreitter (1668 – 1731). Jejich hudba součástí tradice jejich velkých současníků, jako Schmelzer, Biber a Muffat. Ale v archivním fondu zastoupena i díla reprezentantů vídeňské klasiky. Mozart a Haydn udržovali ke klášteru Lambach přátelské vztahy po celý život. Jedním z nejvýznačnějších autografů je jistě Mozartova tzv. Lambašská symfonie. Barokní zahrada trpaslíků. Obrovský klášter dnes spravuje 20 benediktinských mnichů a objekt vč. kostela i v zimě běžně přístupný. Kalvarienbergweg – Samota, krásná příroda, odloučenost. Na mapě nejsou místa zdůrazněna ani v obcích nejsou šípky. Jen snad pojmenování ulic. V každém městečku podél jezera. Kaple na kopci Kalvárie.