Rozšiřování činnosti


Povzbuzen a potěšen papežovou podporou se Bonifác z misijní základny v Hesenském Fritzlar pustil do hlásání evangelia v tomto regionu (zejména v Hesensku, Durynsku, později ve Westfálsku, Bavorsku a Wüttenbergu, jeho působení časem zasahovalo i církev v Galii). Většinu z následujících třiceti let se věnoval intenzivní misijní práci v Hesensku a Durynsku, bojoval proti pohanským kultům a posiloval základy lidské a křesťanské morálky. Ničil pohanské svatyně a založil mnoho kostelů a klášterů např. Ohrdruf, Fritzlar, Kitzingen, Tauberbischofsheim, Neustadt a Ochsenfurt. Traduje se, že vesničané z Geismaru, dnes části Fritzlaru, měli za přední božiště mohutný dub zasvěcený hromovládci Thorovi. Bonifác rozhodl o jeho skácení. Lid s hrůzou čekal, co se stane, ale když se Thor vůči Bonifácovi ukázal jako bezmocný, přešel lid na stranu Bonifáce. Ten ze dřeva poraženého stromu ještě postavil kapli sv. Petra. A Fritzlar se stal základnou jeho misijního působení.

S velkým smyslem pro povinnost v jednom svém dopise píše: "Stůjme pevně v boji v den Páně, neboť na nás přišly dny úzkosti a soužení … Nebuďme němými psy, nebuďme tichými pozorovateli, nebuďme nájemníky, kteří prchají před vlkem, ale buďme starostlivými pastýři, kteří bdí nad stádem Kristovým a oznamují všechny Boží úradky velkým i malým, bohatým i chudým, každému stavu a každému věku, pokud Bůh dá k tomu možnost, vhod i nevhod." V Hesensku tehdy položil organizační základy německé církve. Svou neúnavnou činností, svými organizačními schopnostmi a svým houževnatým a vlídným charakterem dosáhl velkých úspěchů. S velkou rozvahou pečoval o církevní kázeň. Řehoř III. jej 732 jmenoval arcibiskupem všech germánských kmenů (papežským vikářem pro východní část Franské říše), poslal mu pallium a udělil mu právo zřídit na tomto území církevní hierarchii (světit další biskupy).