Marktleugast


Do tohoto ospalého městečka jsme zavítali jen kvůli poutnímu místu Marienweiher a tak jsme nejdříve místní kostel sv. Bartoloměje (prostý, ale zajímavý, s pozoruhodným nástropním obrazem) pokládali za tento poutní. Až po jeho návštěvě jsme vyrazili správným směrem k poutnímu místu.

Místo MG s cca 4 tis. obyvatel ve Franckém lese, 35 km s od Bayreuthu (dříve Lubigast, Leugast) patřilo kdysi klášteru Langheim. Důkazem toho dekrety císaře Ludvíka IV. 1329 a 1331, jejichž prostřednictvím opati dostali práva. 1384 L prodal opat Friedrich Lang knížeti – biskupovi z Bambergu Lombertovi. V průběhu doby L do vlastnictví rodiny Rabenstein. Na náměstí, na kterém dnes kostel, měla tato rodina hrad. Během reformace někteří členové této rodiny protestant a šli na rodinné majetky Rabeneck a Rabenstein v Waischenfeld, kde tato větev 1618 zanikla smrtí dvou potomků z Rabensteinu na neštovice. Katoličtí členové rodiny zůstali v L a odkázali, když větev na Rabensteinu vyhynula, své zboží farnosti a kostelu L. Hrad pravděpodobně během reformace zničen Švédy a na jeho troskách pak postaven malý kostelík. Poté, co kostel zchátral a vzhledem k rostoucímu počtu farníků nedostačoval, dal kníže – biskup z Bambergu a mohučský kurfiřt Lothar Franz obci L oprávnění vybírat malé příspěvky na stavbu nového kostela. Nynější kostel dokončen 1762 – 82 a vysvěcen biskupem Nitschkem. Patronem kostela mučedník a sv. apoštol Bartoloměj. Revoluce 1848 nepřinesla L příliš pozitivního. Jak 1849 rostla nouze, vydali se někteří místní do Ameriky. V pol. 19. stol. MG opakovaně zasažen prudkými požáry. Ke konci tohoto století rovněž v MG rozvoj technologie a pokroku. Takže 1899 první pouliční osvětlení a 1901 první vodovod, částečně z příspěvků občanů. 1. sv. válka přinesla MG těžké obětí a ženy musely přitom samy zvládnout těžkou práci v zemědělství. Také 2. sv. válka zanechala stopy, stejně jako poválečná okupace. V turbulentním poválečném MG se změnilo složení i velikost populace. Pro vyhnance vytvořena nová čtvrt. 1956 tam zbudována škola a 1959 evangelický kostel. Rozvoj obchodu a průmyslu, zejm. textilního, a později jiných odvětví, výrazně zlepšil původní monostrukturu MG. Mnoho občanů má dnes v práci. MG leží ve Franckém lese a nabízí obyvatelům a hostům rozsáhlou síť stezek v nádherné a pestré krajině. V zimě ideální podmínky zejm. pro běžky. Zajímavostmi zejm. katolická poutní bazilika "Navštívení PM" MW s luxusními interiéry, jedno z nejstarších poutních míst v Německu, navštěvované mnoha věřícími.